Κατηγορίες & Βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις Ενότητες µε διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Ενότητα 1: Resource Sustainability

1. Waste Management

Συµµετοχή από επιχειρήσεις, οργανισµούς ή φορείς που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία / εφαρµογές ΤΠΕ για την αποτελεσµατική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία ή τις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Επίσης, συµµετοχή από επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει επιτυχηµένες πρακτικές επικοινωνίας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφορία.

1.1 Πρόληψη των παραγόµενων αποβλήτων / Waste Prevention

1.2 Μείωση των παραγόµενων αποβλήτων / Waste Reduce

1.3 Ανακύκλωση – Επαναχρησιµοποίηση των αποβλήτων / Waste Recycle – Reuse

1.4 Διαχείριση των επικίνδυνων και ιατρικών αποβλήτων / Hazardous & Medical Waste

1.5 Κυκλική οικονοµία / Circular economy

1.6 «Έξυπνη» διαχείριση των αποβλήτων – Εξυπνες εφαρµογές / e-Waste & Smart applications

1.7 Μείωση σπατάλης τροφίµων – διαχείριση αποβλήτων τροφίµων / Food Waste NEW

1.8 Ανακύκλωση ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών /Electrical & Electronic Devices Recycling NEW

1.9 Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών / Battery Recycling NEW

1.10 Ανακύκλωση συσκευών κινητής τηλεφωνίας / Mobile Recycling NEW

1.11 Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων / Integrated waste management NEW

2. Water Stewardship / Water Management and Conservation

Συµµετοχή από επιχειρήσεις, οργανισµούς ή φορείς που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένες πρακτικές – διαδικασίες ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία – εφαρµογές ΤΠΕ για τη διαχείριση του νερού που χρησιµοποιούν στην παραγωγική τους διαδικασία-λειτουργία ή για την αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων τους ή έχουν αναπτύξει καινοτόµα προϊόντα. Επίσης, συµµετοχή από επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν υλοποιήσει επιτυχηµένες πρακτικές καθώς και στρατηγικές επικοινωνίας για την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

2.1 Μείωση κατανάλωσης νερού / Water conservation – saving

2.2 «Έξυπνες» τεχνολογίες νερού & εξοπλισµός / Smart water technologies & equipments

2.3 Διαχείριση υγρών αποβλήτων/ Wastewater treatment

3. Energy Mastering

Συµµετοχή από επιχειρήσεις, οργανισµούς και ΟΤΑ που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένες πρακτικές ή έχουν αναπτύξει – εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία – εφαρµογές ΤΠΕ ή παρέχουν υπηρεσίες για την αποδοτική διαχείριση της ενέργειας κατά την παραγωγική ή λειτουργική διαδικασία µε ευεργετική επίδραση στο περιβάλλον, καθώς και από προµηθευτές ενεργειακών υπηρεσιών & τεχνολογιών. Επίσης, συµµετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισµούς που έχουν υλοποιήσει επιτυχηµένες πρακτικές επικοινωνίας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφορία. Επίσης, συµµετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισµούς που έχουν υλοποιήσει επιτυχηµένες πρακτικές επικοινωνίας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφορία.

3.1 Αποδοτική διαχείριση ενέργειας / Energy efficiency

3.2 Μείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας / Energy conservation

3.3 Ενεργειακή διαχείριση κτιριακών & επιχειρησιακών υποδοµών / Smart building systems – Green ICT / Data centers – Smart lighting solutions

3.4 Αξιοποίηση πράσινης ενέργειας / Green energy NEW

3.5 Πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency certification

4. Climate Protection

Συµµετοχή από επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία για τον περιορισµό των επιπτώσεων (από την παραγωγική-λειτουργική διαδικασία) στην Κλιµατική Αλλαγή. Επίσης συµµετοχή από επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν υλοποιήσει επιτυχηµένες πρακτικές και στρατηγικές επικοινωνίας για την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

4.1 Μείωση εκπεµπόµενων αερίων θερµοκηπίου / GHG reduction

4.2 Αντιστάθµιση των εκπεµπόµενων αερίων θερµοκηπίου / GHG offset

4.3 Αποτύπωση και παρακολούθηση των εκπεµπόµενων ρύπων, εκτός αερίων θερµοκηπίου / Εmissions footprinting

4.4 Αντιστάθµιση των εκπεµπόµενων ρύπων, εκτός αερίων θερµοκηπίου / Carbon offset

4.5 Τεχνολογίες ελέγχου εκποµπών / Emissions control technology NEW

5. Sustainable Εnergy Intensive Industry

Συµµετοχή από επιχειρήσεις της ενεργοβόρου βιοµηχανίας, που έχουν εφαρµόσει τεχνολογικές λύσεις – πρακτικές και µεθόδους παραγωγής – συµπαραγωγής, οι οποίες επιτυγχάνουν µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας και των εκπεµπόµενων ρύπων ή τη βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών – φυσικών πόρων που χρησιµοποιούν. Επίσης, συµµετοχή από επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν υλοποιήσει επιτυχηµένες πρακτικές επικοινωνίας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφορία.

Ενότητα 2: Sustainable Activitie

1. Sustainable Built Environment

Συµµετοχή από επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς που έχουν υλοποιήσει έργα ανακαίνισης- εκσυγχρονισµού κτιρίων ή έχουν προβεί στην πιστοποίησή τους, σύµφωνα µε τις αρχές τις αειφορίας και µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη µείωση των λειτουργικών εξόδων.

2. Sustainable Product or Service

Συµµετοχή από επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει να αναπτύξουν – παράγουν καινοτόµα, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, διαδικασίες, εφαρµογές ή υπηρεσίες, εφαρµόζοντας τις ενδεδειγµένες πρακτικές ή τεχνολογίες (µείωση της χρήσης πρώτων υλών, ορθολογική διαχείριση ενέργειας, ΤΠΕ, υπεύθυνη χρήση προϊόντων-αγαθών, βιώσιµη διαχείριση της αλυσίδας αξίας).

3. Supply Chain Sustainability

Συµµετοχή από επιχειρήσεις που λαµβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τους (ανάπτυξη προϊόντος, προµήθεια, παραγωγή – αποθήκευση και διακίνηση).

4. Sustainable Mobility NEW

Συµµετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισµούς που έχουν αναπτύξει δράσεις και µέτρα διαχείρισης της κινητικότητας µε ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο (π.χ. πεζόδροµοι, ποδηλατοδρόµοι, υποδοµές για ΑΜΕΑ, χρήση ποδηλάτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πολυτροπικές δυνατότητες µεταφοράς).

5. Sustainable Transport NEW

Συµµετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισµούς που έχουν αναπτύξει και εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία ή εφαρµογές ΤΠΕ µε στόχο την ώθηση µεταφορών µε µειωµένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενεργειακή αποδοτικότητα και χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

6. Maritime Sustainability NEW

Συµµετοχή από ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει και εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία ή εφαρµογές ΤΠΕ µε στόχο τη λειτουργία τους µε µειωµένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενεργειακή αποδοτικότητα και χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

7. Healthcare Sustainability NEW

Συµµετοχή από επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας που έχουν αναπτύξει και εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία ή εφαρµογές ΤΠΕ µε στόχο τη λειτουργία τους µε µειωµένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενεργειακή αποδοτικότητα και χαµηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

8. Sustainable Agriculture

Συµµετοχή από επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένες περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται µε τη γεωργική δραστηριότητα ή έχουν αναπτύξει καινοτόµες πρακτικές βιώσιµης καλλιέργειας (π.χ. ΤΠΕ, βιολογική καλλιέργεια, περιορισµένη χρήση φυτοφαρµάκων, τεχνολογίες για την αναβάθµιση της αγροτικής οικονοµίας, συµβολαιακή γεωργία κ.λπ.).

9. Sustainable Leisure & Tourism

Συµµετοχή από επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού κλάδου που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, καθώς και συστηµατοποιηµένες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους.

10. Sustainable Infrastructure Development

Συµµετοχή από επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν υλοποιήσει ή και διαχειρίζονται έργα υποδοµών και κοινής ωφελείας (οδικούς άξονες, λιµενικά έργα, έργα υδρεύσεων & αποχετεύσεων, βιολογικούς καθαρισµούς, νοσοκοµεία, παραγωγή – διανοµή ενέργειας, smart grids κ.λπ.), µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Ενότητα 3: Organization and Process Innovation

1. Environmental Leadership

Συµµετοχή από εκπαιδευτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις και φορείς που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, καθώς και συστηµατοποιηµένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το «προβάδισµά» τους στην προστασία του περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές.

2. Environmental Excellence to Public Sector

Συµµετοχή από δηµόσιες υπηρεσίες ή ακόµα και από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, που έχουν να επιδείξουν µια σειρά από «πράσινες» υπηρεσίες υποστήριξης ή εξυπηρέτησης της καθηµερινότητας επιχειρήσεων και πολιτών.

3. Environmental Excellence to Local Authorities New NEW

Συµµετοχή από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή ακόµα και από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, που έχουν να επιδείξουν µια σειρά από «πράσινες» υπηρεσίες υποστήριξης ή εξυπηρέτησης της καθηµερινότητας επιχειρήσεων και πολιτών, καθώς και καινοτόµες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας.

4. Sustainable Business

Συµµετοχή από επιχειρήσεις που εφαρµόζουν υπεύθυνα τις αρχές της αειφορίας µε σκοπό τη διαχείριση – ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την παραγωγική – λειτουργική τους διαδικασία (π.χ. συµµόρφωση µε περιβαλλοντικά πρότυπα, αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, αειφόρες µέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος, πρακτικές µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος, αποδοτική χρήση φυσικών πόρων, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, προστασία των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιµες µεταφορές, βιώσιµη κινητικότητα κ.λπ.).

5. Environmental CSR

Συµµετοχή από επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή/ και υλοποιήσει επικοινωνιακές στρατηγικές ή έχουν αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, µε στόχο την προώθηση της έννοιας της αειφορίας στην ευρύτερη κοινωνία.

6. Culture and Sustainable Development NEW

Συµµετοχή από επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει σε συνεργασία µε Περιφέρειες, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιµελητήρια, θεµατικά φεστιβάλ συµβατά µε την πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου, µε σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισµού τους ως συνιστώσα της βιώσιµης ανάπτυξης.

7. Climate Change NEW

Συµµετοχή από επιχειρήσεις και οργανισµούς που έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει δράσεις για τον µετριασµό των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέµεται µε βάση τη µεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιµέρους υποψηφιοτήτων κάθε συµµετέχουσας εταιρείας στους παραπάνω Πυλώνες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 14 βαθµούς. Συγκεκριµένα, κάθε βραβείο (Gold-SilverBronze) θα λαµβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. Environmental Team of the Year

Το βραβείο θα απονεµηθεί στην αρµόδια διεύθυνση ή τµήµα της επιχείρησης, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συµµετοχή της, στην Ενότητα 1, 2 και 3.

2. Environmental Service Provider of the Year

Το βραβείο θα απονεµηθεί σε πάροχο σχετικών υπηρεσιών – λύσεων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συµµετοχή του, στην Ενότητα 1 και 2.

3. Energy Εxcellence of the Year

Το βραβείο θα απονεµηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συµµετοχή στις κατηγορίες 3 & 4 της Ενότητας 1.

4. Environmental Stewardship Award

Το βραβείο θα απονεµηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει µε τη συµµετοχή της στην Ενότητα 3.

Τιμητική Υποστήριξη

Διοργάνωση

Official Publications