Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Resource Sustainability

1.1. Waste Management
Συμμετοχή από επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς που δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων τους που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία ή τις διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Τα εξαιρετικά επιτεύγματα ενδεικτικά αφορούν:

1.1.1 Πρόληψη των Παραγόμενων Αποβλήτων / Waste Prevention
1.1.2 Μείωση των Παραγόμενων Αποβλήτων / Waste Reduce
1.1.3 Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση των Αποβλήτων / Waste Recycle – Reuse
1.1.4 Κυκλική Οικονομία / Circular Εconomy
1.1.5 Μείωση Σπατάλης Τροφίμων – Διαχείριση Αποβλήτων Τροφίμων / Food Waste -Biowaste
1.1.6 «Έξυπνη» Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / e-Waste & Smart Applications
1.1.7 Ανακύκλωση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών / Electrical & Electronic Devices Recycling
1.1.8 Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών / Battery Recycling
1.1.9 Ανακύκλωση Συσκευών Κινητής Τηλεφωνίας / Mobile Recycling

1.2. Conserve Water
Συμμετοχή από επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς που δίνουν έμφαση στην «ατζέντα του νερού», που βασίζεται στον 6ο Στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία για τη διαχείριση του νερού που χρησιμοποιούν στην παραγωγική τους διαδικασία /λειτουργία ή για την αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων τους. Τα εξαιρετικά επιτεύγματα ενδεικτικά αφορούν:

1.2.1 Μείωση Κατανάλωσης Νερού / Water Conservation
1.2.2 «Έξυπνες» Τεχνολογίες Νερού & Εξοπλισμός / Smart Water Technologies & Equipments
1.2.3 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων / Wastewater Treatment

1.3. Energy Efficiency
Συμμετοχή από επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς που δίνουν έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή την καινοτόμο διαχείριση ενέργειας και έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν αναπτύξει σύγχρονη τεχνολογία ή παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. Τα εξαιρετικά επιτεύγματα ενδεικτικά αφορούν:

1.3.1 Αποδοτική Διαχείριση Ενέργειας / Energy Efficiency
1.3.2 Μείωση Της Καταναλισκόμενης Ενέργειας / Energy Conservation
1.3.3 Ενεργειακή Διαχείριση Κτιριακών & Επιχειρησιακών Υποδομών / Smart building systems – Green ICT / Data Centers – Smart Lighting Solutions
1.3.4 Αξιοποίηση Πράσινης Ενέργειας / Green Energy
1.3.5 Αποθήκευση Ενέργειας / Energy Storage
1.3.6 Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης / Energy Efficiency Certification

1.4. Climate Protection
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δίνουν έμφαση στην Κλιματική Κρίση και έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία για τον περιορισμό των επιπτώσεων, από την παραγωγική ή λειτουργική διαδικασία τους. Τα εξαιρετικά επιτεύγματα ενδεικτικά αφορούν:

1.4.1 Μείωση Εκπεμπόμενων Αερίων Θερμοκηπίου / GHG Reduction
1.4.2 Αντιστάθμιση των Εκπεμπόμενων Αερίων Θερμοκηπίου / GHG Offset
1.4.3 Αποτύπωση και Παρακολούθηση των Εκπεμπόμενων Ρύπων, εκτός Αερίων Θερμοκηπίου / Εmissions Footprinting
1.4.4 Αντιστάθμιση των Εκπεμπόμενων Ρύπων, εκτός Αερίων Θερμοκηπίου / Carbon Offset
1.4.5 Τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών / Emissions control technology

1.5. Εnergy Intensive Industry
Συμμετοχή από επιχειρήσεις της ενεργοβόρου βιομηχανίας, που έχουν εφαρμόσει τεχνολογικές λύσεις και μεθόδους συμπαραγωγής, οι οποίες επιτυγχάνουν μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων ή τη βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν.

1.6. Environmental & Energy Software
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν να επιδείξουν έργα που αποτελούν παράδειγμα της στρατηγικής ενσωμάτωσης λύσεων λογισμικού για την επίλυση επιχειρηματικών προκλήσεων, που συντελούν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας για την επίτευξη στόχων της βιωσιμότητας και της ενεργειακής λειτουργικής απόδοσης τους.

Ενότητα 2. Sustainable Activities

2.1. Sustainable Built Environment
Συμμετοχή από επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που έχουν υλοποιήσει έργα ανακαίνισης- εκσυγχρονισμού κτιρίων ή έχουν προβεί στην πιστοποίησή τους, σύμφωνα με τις αρχές τις αειφορίας και με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

2.2. Sustainable Product or Service
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει να αναπτύξουν – παράγουν καινοτόμα, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, διαδικασίες, εφαρμογές ή υπηρεσίες, εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές ή τεχνολογίες (μείωση της χρήσης πρώτων υλών, ορθολογική διαχείριση ενέργειας, ΤΠΕ, υπεύθυνη χρήση προϊόντων-αγαθών, βιώσιμη διαχείριση της αλυσίδας αξίας).

2.3. Sustainable Supply Chain
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς και περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τους (ανάπτυξη προϊόντος, προμήθεια, παραγωγή – αποθήκευση και διακίνηση).

2.4. Sustainable Mobility
Συμμετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν αναπτύξει δράσεις και μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας με ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο (π.χ. πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι, υποδομές για ΑΜΕΑ, χρήση ποδηλάτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πολυτροπικές δυνατότητες μεταφοράς).

2.5. Sustainable Transport
Συμμετοχή από επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν αναπτύξει και εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία ή εφαρμογές ΤΠΕ με στόχο την ώθηση μεταφορών με μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

2.6. Sustainable Maritime
Συμμετοχή από ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει και εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία ή εφαρμογές ΤΠΕ με στόχο τη λειτουργία τους με μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

2.7. Sustainable Healthcare
Συμμετοχή από επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας που έχουν αναπτύξει και εγκαταστήσει σύγχρονη τεχνολογία ή εφαρμογές ΤΠΕ με στόχο τη λειτουργία τους με μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

2.8. Sustainable Agriculture
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με τη γεωργική δραστηριότητα ή έχουν αναπτύξει καινοτόμες πρακτικές βιώσιμης καλλιέργειας (π.χ. ΤΠΕ, βιολογική καλλιέργεια, περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, τεχνολογίες για την αναβάθμιση της αγροτικής οικονομίας, συμβολαιακή γεωργία κ.λπ.).

2.9. Sustainable Leisure & Tourism
Συμμετοχή από επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού κλάδου που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καθώς και συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους.

2.10 Sustainable Manufacture
Συμμετοχή από βιομηχανίες που έχουν υλοποιήσει στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις τους αποδοτικές δράσεις περιβαλλοντικής πολιτικής όπως συστήματα ολικής διαχείρισης αποβλήτων, βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των μηχανημάτων/ κτιρίων,μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μείωση κόστους ενέργειας κ.λπ.

2.11. Sustainable Infrastructure Development
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν υλοποιήσει ή και διαχειρίζονται έργα υποδομών και κοινής ωφελείας (οδικούς άξονες, λιμενικά έργα, έργα υδρεύσεων & αποχετεύσεων, βιολογικούς καθαρισμούς, νοσοκομεία, παραγωγή – διανομή ενέργειας, smart grids κ.λπ.), με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Ενότητα 3. Organization and Process Innovation

3.1. Environmental Leadership
Συμμετοχή από εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και φορείς που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, καθώς και συστηματοποιημένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το «προβάδισμά» τους στην προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

3.2. Environmental Excellence to Public Sector
Συμμετοχή από δημόσιες υπηρεσίες ή ακόμα και από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, που έχουν να επιδείξουν μια σειρά από «πράσινες» υπηρεσίες υποστήριξης ή εξυπηρέτησης της καθημερινότητας επιχειρήσεων και πολιτών.

3.3. Environmental Excellence to Local Authorities
Συμμετοχή από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή ακόμα και από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, που έχουν να επιδείξουν μια σειρά από «πράσινες» υπηρεσίες υποστήριξης ή εξυπηρέτησης της καθημερινότητας επιχειρήσεων και πολιτών, καθώς και καινοτόμες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

3.4. Sustainable Business
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υπεύθυνα τις αρχές της αειφορίας με σκοπό τη διαχείριση – ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την παραγωγική – λειτουργική τους διαδικασία (π.χ. συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αειφόρες μέθοδοι διαχείρισης του περιβάλλοντος, πρακτικές μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, αποδοτική χρήση φυσικών πόρων, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, βιώσιμες μεταφορές, βιώσιμη κινητικότητα κ.λπ.)

3.5. Environmental CSR
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει ή/και υλοποιήσει επικοινωνιακές στρατηγικές ή έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, με στόχο την προώθηση της έννοιας της αειφορίας στην ευρύτερη κοινωνία.

3.6. Cultural Heritage
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει σε συνεργασία με Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιμελητήρια, ανακαινίσεις κτηρίων και θεματικά φεστιβάλ συμβατά με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους , με σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού τους ως συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης.

3.7. Climate Change
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει δράσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

3.8 ESG Initiatives
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δίνουν έμφαση και ευθυγραμμίζονται με τα κριτήρια ESG και έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει δράσεις / πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στη διατήρηση των φυσικών πόρων έως εκείνες που επικεντρώνονται στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα εξαιρετικά επιτεύγματα ενδεικτικά αφορούν:

3.8.1 Green Deal Compliance
3.8.2 Energy Saving / Energy Autonomy (e.g. photovoltaics)
3.8.3 CO2 Emissions Footprint Monitoring.
3.8.4 Plastic Footprint Neutralization
3.8.5 Clean Water and Sanitation
3.8.6 Campaign for Climate Action

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο των βαθμολογιών της ενότητας. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας.

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίας της κατηγορίας.

Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότερες από δύο υποψηφιότητες , τότε η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να ενοποιηθεί /συγχωνευθεί με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα, με μέριμνα του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 πόντους και ένα Gold βραβείο. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. Environmental Team of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα της επιχείρησης, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των Ενοτήτων.

2. Environmental Service Provider of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί σε πάροχο σχετικών υπηρεσιών – λύσεων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των Ενοτήτων.

3. Environmental Stewardship of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 3.

4. Platinum
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση της οποίας η υποψηφιότητα συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες των Ενοτήτων.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων