Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στα Environmental Awards 2020 µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή Επιχειρήσεις, και Οργανισµοί που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένες πρακτικές & στρατηγικές ή έχουν εγκαταστήσει τεχνολογίες και εφαρµογές ΤΠΕ για την:

 • Αποτελεσµατική εκµετάλλευση, αξιοποίηση ή διαχείριση των υγρών ή στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία ή τη λειτουργία τους.
 • Εκµετάλλευση και αξιοποίηση των πρώτων υλών που χρησιµοποιούν.
 • Μείωση των εκποµπών CO2 που παράγουν.
 • Aποδοτική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν.
 • Eλαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης που προκύπτει από τις δραστηριότητές τους.
 • Προώθηση της έννοιας της αειφορίας στην κοινωνία.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωµα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυµεί. Υπεύθυνη για τα κείµενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί και θα αξιολογήσει η Κριτική Επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα.

Ο Διοργανωτής και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία υποψηφιοτήτων. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωµα, µετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να µετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία και τη συµµετοχή σας, συµφωνείτε µε τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συµµετοχής των βραβείων.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη µία υποψηφιότητα, θα πρέπει µέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας στο site
 • Να έχει εξοφληθεί το κόστος υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας

Στα Environmental Awards 2020 µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή Επιχειρήσεις, και Οργανισµοί που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένες πρακτικές & στρατηγικές ή έχουν εγκαταστήσει τεχνολογίες και εφαρµογές ΤΠΕ για την:

Στα Environmental Awards 2020 µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή Επιχειρήσεις, και Οργανισµοί που έχουν εφαρµόσει επιτυχηµένες πρακτικές & στρατηγικές ή έχουν εγκαταστήσει τεχνολογίες και εφαρµογές ΤΠΕ για την:

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού σας, αναφέροντας τα στοιχεία εκείνα που δικαιολογούν τη βράβευσή του.

 • Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσµατα και τη σύνδεση µε τη στρατηγική και τις συγκεκριµένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας).
 • Παρουσιάστε το όραµα και τους στόχους για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου, καθώς και τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευµένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτοµίες που αναπτύξατε.
 • Αναφέρετε τις προκλήσεις ή τα εµπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε.
 • Αναφέρετε τον προϋπολογισµό, τον χρόνο υλοποίησης του έργου και ποια τα οφέλη του.
 • Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδοµένα ή τεκµηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.
 • Αναφέρετε τα συµπεράσµατα και την τεχνογνωσία που προέκυψαν, την πιθανή προοπτική για επέκταση, αναβάθµιση, αξιοποίηση από τρίτους κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link.

Χρήσιµες Πληροφορίες
Οι υποψηφιότητες πρέπει να παρέχουν σαφείς απαντήσεις στα παρακάτω θέµατα:

 • Πρόκληση: Τι ήθελε να πετύχει η επιχείρηση;
 • Λύση: Τι έκανε η επιχείρηση για να πετύχει τον στόχο της;
 • Οφέλη: Ποια τα οφέλη για τον οργανισµό ή την επιχείρηση;

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δηµοσιοποίησή τους, παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα µέσα της Boussias Communications, µε την ολοκλήρωση της τελετής απονοµής. Παρακαλούµε δώστε έµφαση στα αποτελέσµατα.

4. Φωτογραφίες (Προαιρετικά – αρχεία .jpg έως 3 αρχεία, έως 3ΜΒ)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας χρειάζεται να αποστείλετε έως 3 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

5. Γραφήµατα (προαιρετικά – αρχεία .pdf, έως 3 αρχεία, έως 10 MB ανά αρχείο)

Συµπεριλάβετε γραφήµατα (σε pdf), εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Case Study Video (προαιρετικά – ένα αρχείο .mp4, έως 50MB)

Συµπεριλάβετε σύντοµο βίντεο MP4, το οποίο θα συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Ορισµένες συµβουλές για τη διεκδίκηση διάκρισης στα Environmental Awards 2020

 • Θα κριθείτε µε βάση το κείµενο της υποψηφιότητάς σας και όχι µε γνώσεις που µπορεί να έχουν οι κριτές για την υποψηφιότητά σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε κατά το δυνατόν στα κριτήρια.
 • Χρησιµοποιείτε τον πλήρη αριθµό λέξεων που µπορείτε.
 • Επικεντρωθείτε στην καινοτοµία που αναζητά η κριτική επιτροπή και αναδείξτε το νέο και διαφορετικό για το έργο σας.

Οι υποψηφιότητες αντιµετωπίζονται µε εµπιστευτικότητα από τον διοργανωτή και µόνο τα µέλη της κριτικής επιτροπής έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενό τους.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των συµµετοχών θα πραγµατοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή και οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην υποβολή συµµετοχής και λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια.

 • Καινοτοµία – Προκλήσεις
 • Στόχοι, Σχεδιασµός, Υλοποίηση
 • Αξία, Περιβαλλοντικά οφέλη
 • Απόδοση, οικονοµικά αποτελέσµατα
 • Τεχνολογία
 • Συµβολή και δυνατότητα αξιοποίησης – Πρακτικές που συµβάλλουν στα οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης ή ωφελούν τοπικές κοινότητες και µπορεί να αξιοποιηθούν από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισµούς

Κόστος Υποψηφιότητας

1η υποψηφιότητα: 350€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.750€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 205€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω: 180€ + 24% Φ.Π.Α.


Σημ.: Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τον Οκτώβριο

Κριτική Επιτροπή

 1. Καθηγήτρια Κάτια Λαζαρίδη, Αναπληρώτρια Πρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Καθηγήτρια, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρµοσµένης Οικονοµίας, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
 2. Δρ Σταύρος Αναγνωστάτος, Διευθυντής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Εγκαταστάσεων, Όµιλος Παντελιάδη
 3. Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Αµπελιώτης, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρµοσµένης Οικονοµίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
 4. Δρ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Νοµού Ηλείας Ν.Δ, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής
 5. Δρ Τάσος Βασιλόπουλος, CIO & Quality / Environmental Director DHL EXPRESS GREECE, CYPRUS & MALTA
 6. Δρ Παντελής Βογιατζής, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών, Εταιρεία Διανοµής Αερίου Αττικής
 7. Δρ Κώστας Γαλάνης, Dido Shipping Company S.A., Director HMC-ICS, Maritime Economics, Lecturer Shipping for Kids, Founder MIT Educational Counselor
 8. Αναπληρωτής Καθηγητής Δηµήτρης Δερµατάς, Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π, πρώην Ειδικός Γραµµατέας Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, ΥΠΕΝ
 9. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εµµανουέλα Δούση, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
 10. Ιωάννης Καραβελάκης, Διευθυντής Μεταλλειοκτησίας & Κτιριακών Εγκαταστάσεων, IMERYS Βιοµηχανικά Ορυκτά Ελλάς
 11. Αλέξανδρος Κατσιάµπουλας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
 12. Kιάρα Κόντη, Manager Climate Change and Sustainability Services Ernst & Young
 13. Δρ Νικόλαος Λιάπης, Διευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ
 14. Κωνσταντίνος Μάντζιος, Ναυτικός Μηχανολόγος, Επιθεωρητής Συστηµάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής
 15. Δηµήτρης Μανδαλώζης, Διευθυντής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµου Αιγαίου, Μέλος Δ.Σ Επιτροπής Περιβάλλοντος Διεθνούς Οδικής Οµοσπονδίας (International Road Federation)
 16. Καθηγητής Αντώνης Μεταξάς, Διευθύνων Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Μεταξάς & Συνεργάτες, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθµισης
 17. Καθηγητής Νικήτας Νικητάκος, Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών, Πανεπιστηµίο Αιγαίου
 18. Καθηγήτρια Αφροδίτη Τσιγκόιδα, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
 19. Δρ Ρόζυ Χαριτοπούλου, Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης, Ε.Ο.ΑΝ

Τιμητική Υποστήριξη

Διοργάνωση

Official Publications